Efektívnosť, individuálny prístup

Právne predpisy

Zákonník práce,

z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

z. č. 553/2003 Z.z .o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

z.č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov

zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov + vykonávacie predpisy zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov

zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zák. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a právne predpisy súvisiace so školstvom

zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov

zák. č. 160/2015 Z.z. – Civilný sporový poriadok

zák. č. 161/2015 Z.z. – Civilný nesporový poriadok

O násNaše službyAktuálne seminárePrávne predpisyKontaktGalériaCenník rok 2024