Efektívnosť, individuálny prístup

Cenník rok 2024

Vzory vnútorných predpisov pre školy, školské zariadenia CPaP s cenníkom

Od 1. 1. 2024

Bežná lehota vypracovania vnútorného predpisu je v lehote cca 45 až 75 pracovných dní od prevzatia objednávky obsahujúcej štruktúru zamestnávateľa a mena a funkcie zástupcu zamestnancov (odborový orgán – predseda, zamestnanecká rada – vybratý člen, zamestnanecký dôverník) a mená, priezviská a funkcie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa.

Cena sa zvyšuje pri požiadavke vypracovať vnútorný predpis v skrátenej lehote.

JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica,

pracovisko: Podháj 11, 974 05  Banská Bystrica, bedlovicova@gmail.com, tel. č. 0915 063 959

 

 

Vnútorný predpis

Základná cena v EUR od

1.               

Organizačný poriadok (so zohľadnením zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov)

Spojená škola

 

60

 

80

 

 

 

Základ (jednoduchý) pre školy,  CPP – 200 EUR

 

2.               

Pracovný poriadok konkrétneho zriaďovateľa, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná,  s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov) s prílohou všeobecný Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

60

3.               

Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca aj so zohľadnením podmienok v čase COVID 19

60

4.               

Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi so vzormi

40

5.               

Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca

40

 

 

Základ (zložitý) pre zriaďovateľa, obec, mesto, cirkev, právnická osoba, spojená škola, viac organizačných zložiek (školy bez právnej subjektivity),

Len ako jeden celok  250 EUR

6.               

Pracovný poriadok konkrétneho zriaďovateľa, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná,  s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov) všeobecný Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

80

 

7.               

Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca so zohľadnením podmienok v čase COVID 19

50

8.               

Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi so vzormi

40

9.               

Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca

40

10.           

Príkaz o sťažnostiach – rozšírená verzia so vzormi zápisníc, evidencie a ostatných dokladov

50

11.           

Profesijný etický kódex – pre zamestnancov konkrétnej školy, CPaP

30

12.           

Kolektívna zmluva

45

13.           

Príkaz zamestnávateľa na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok

40

14.           

Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie  a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi – samostatný

45

15.           

Príkaz zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany majetku zamestnávateľa + kľúčový poriadok

50

16.           

Príkaz  na zákaz fajčenia v priestoroch a na všetkých pracoviskách

40

17.           

Príkaz zamestnávateľa, ktorý upravuje zabezpečenie pitného režimu  (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

35

18.           

Príkaz zamestnávateľa o kontrolnej činnosti – základný so vzormi

50

19.           

Príkaz riaditeľa o kontrolnej činnosti v oblasti BOZP  so vzormi

45

20.           

Príkaz štatutárneho orgánu o kontrolnej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov so vzormi

45

21.           

Smernica – mzdový predpis podľa Zákonníka práce (nie podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov) pre súkromné a cirkevné školy

Spojená škola

50

 

 

 

60

22.           

Smernica – mzdový predpis podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

Spojená škola

50

 

 

 

60

23.           

Smernica o oznamovaní vzniku udalostí (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

50

24.           

Smernica zamestnávateľa, ktorá upravuje zabezpečenie, používanie a obsah lekárničiek

40

25.           

Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní pečiatok zamestnávateľa

45

26.           

Smernica na využívane správneho konania v školstve (pre štátne, súkromné aj cirkevné školy)

45

27.           

Smernica na vybavovanie stránok, klientov, návštev kontrolných orgánov u zamestnávateľa

40

28.           

Dobrovoľníctvo a písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti

40

29.           

Príkaz na používanie kamerového systému u zamestnávateľa

45

30.           

Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky  č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

30

31.           

Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky  č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze a príčin školských úrazov v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 4/2009-R

40

32.           

Príkaz na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákon o slobode informácií)

45

 

33.           

Príkaz na výkon pracovných ciest zamestnancov, používanie služobných motorových vozidiel a používanie cestných motorových vozidiel s výnimkou vozidla  zamestnávateľa pri pracovných cestách zamestnancov so vzormi

50

34.           

Smernica pre zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

30

35.           

Smernica pre komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viac ako 100 zamestnancov u zamestnávateľa)

30

36.           

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a program realizácie (nemusí byť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov) – (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

45

37.           

Pracovná zmluva pedagogických zamestnancov so zapracovaním práce na doma od 1.1. 2023

45

38.           

Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov obce/školy – duševní so zapracovaním práce na doma od 1.1. 2023

40

39.           

Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov obce/školy – manuálni so zapracovaním práce na doma od 1.1. 2023

40

40.           

Písomná informácia pedagogického a odborného zamestnanca podľa § 47a Zákonníka práce – 4 týždne

30

41.           

Písomná informácia pedagogického a odborného zamestnanca podľa § 47a Zákonníka práce – 7 dní

30

42.           

Písomná informácia zamestnanca podľa § 47a Zákonníka práce – 4 týždne

30

43.           

Písomná informácia zamestnanca podľa § 47a Zákonníka práce – 7 dní

30

44.           

Náplň práce pedagogických zamestnancov

40

45.           

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

40

46.           

Dohoda o vykonaní práce

40

47.           

Dohoda o pracovnej činnosti

40

48.           

Dohoda o brigádnickej práci študentov

40

49.           

Povinná písomná informácia zamestnanca k dohodám

30

50.           

Čestné prehlásenie - spôsobilosť na právne úkony duš. zamest. podľa z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

30

51.           

Čestné prehlásenia  PEDZ a OZ – bezúhonnosť

35

52.           

Čestné vyhlásenie – oboznamovanie zamestnancov – povinné od 1.1.2022

30

53.           

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

35

54.           

Písomné potvrdenie o prevzatí zverených predmetov

35

55.           

Evidencia pracovného času  pedagogickí zamestnanci

25

56.           

Evidencia pracovného času zamestnancov

25

57.           

Evidencia opustenia pracoviska

25

58.           

Evidencia uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

25

59.           

Priepustky, dovolenka a doklady súvisiace (čestné vyhlásenie k prekážkam)

30

60.           

Plán dovoleniek na rok 2024

30

61.           

Žiadosť o otcovskú dovolenku

20

62.           

Oznámenie čerpania dovolenky

30

63.           

Informovaný súhlas na začiatku školského roka

30

64.           

Dohoda o skončení pracovného pomeru (bežná)

40

65.           

Dohoda o skončení pracovného pomeru v nadväznosti na výpoveď

45

66.           

Dohoda o spoločnom pracovisku (povinná zo zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení neskorších predpisov  )

40

67.           

Nesplnenie kvalifikačných predpokladov – oznámenie zamestnancovi

30

68.           

Smernica  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov u zamestnávateľa v nadväznosti na Smernicu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zo dňa 1. septembra 2018

40

69.           

Rokovací poriadok

40

70.           

Smernica o podávaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

45

71.           

Registratúrny poriadok

50

72.           

Registratúrny plán

30

73.           

Smernica o stravovaní

45

74.           

Iné dokumenty školy, obce, podľa povahy veci  

Od 40 nahor

75.           

Virtuálna prehliadka školy, obce (za pomoci mobilného telefónu)

100

76.           

Audit v sídle zamestnávateľa – kontrola základných povinností školy, obce v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, riziká, návody na obsluhu strojov, prístrojov zariadení, a pod.) v priestoroch školy, kontrola spisovej agendy, osobných spisov zamestnancov, evidencie pracovného času, sťažností, vnútorných predpisov zamestnávateľa a pod.

550

520 – audit

30 cestovné

77.           

Poskytnutie konzultácií len na základe písomnej alebo ústnej objednávky v oblasti pracovnoprávnej – špeciálne pre oblasť školstva, vznik a zánik pracovného pomeru, porušenie prac. disciplíny,  styk s Inšpektorátom práce, BOZP, školských, pracovných úrazov, nelegálneho zamestnávania a pod.

40 za každú aj započatú hodinu

78.           

Za vypracovanie akútnych dokladov k prebiehajúcej konzultácii, zo dňa na deň, cez víkend, sviatok sa cena zvyšuje aicky podľa situácie

Od 80 – 100% k základnej cene

 

K vypracovaniu vnútorných predpisov je potrebný Organizačný poriadok, resp. aspoň organizačná štruktúra (pavúk) a informácia, či u zamestnávateľa pôsobí odborový orgán, resp. zamestnanecká rada, resp. zamestnanecký dôverník, (tiež ich meno a priezvisko). Zároveň je potrebné zaslať mená, priezviská a funkcie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa. V prípade predpisov BOZP aj meno a priezvisko zamestnanca pre bezpečnosť (ak u zamestnávateľa pôsobí) a meno a priezvisko bezpečnostného technika.

O násNaše službyAktuálne seminárePrávne predpisyKontaktGalériaCenník rok 2024