Efektívnosť, individuálny prístup

Naše služby

Služby v oblasti rozvoja
ľudských zdrojov
Tvorba interných a
služobných predpisov
Mediácia

Mediácia je dosiahnutie záväznej dohody sporiacich sa strán mimosúdnou cestou prostredníctvom mediátora.
Mediátor ako nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám sporu hľadať spoločné riešenia, ktoré spôsobili konflikt a dosiahnuť a zrozumiteľne formulovať prakticky uskutočniteľnú dohodu  prijateľnú pre všetkých účastníkov mediačného procesu.
Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore.


Mediátor


a) je povinný

 1. pri výkone mediácie dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú sporu, ktorý je predmetom mediácie, a o ktorých má alebo musí mať v priebehu mediácie vedomosť,
 2. vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie,
 3. správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom,
 4. informovať pred začatím mediácie o svojom postavení v mediácii, o priebehu mediácie, o zásadách, účele a spôsobe vedenia mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny za vykonanie mediácie a na požiadanie informovať osoby zúčastnené na mediácii o získanom vzdelaní a skúsenostiach,
 5. poučiť osoby zúčastnené na mediácii pred začatím mediácie o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté, a o dôsledkoch mediácie,
 6. rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky na ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy,
 7. podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie alebo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé, že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom; odmietnutie podpisu mediátor vyznačí v zápisnici a na požiadanie vydá osobe zúčastnenej na mediácii písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia podpisu dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
 8. osobám zúčastneným na mediácii vyhotoviť potvrdenie o skončení mediácie a osobám prizvaným k mediácii vyhotoviť potvrdenie o účasti na mediácii, ak o to mediátora požiadajú,
 9. bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti,
 10. viesť knihu mediácií a v rámci nej viesť prehľadnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva,

 b) nesmie

 1. sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu,
 2. vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada,
 3. vykonať mediáciu v spore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú.

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie.


Kroky mediácie


1. Kontakt so spornými stranami - iniciovanie a dohodnutie mediácie.
2. Úvod - dohodnutie pravidiel a oboznámenie strán s mediáciou.
Mediátor vysvetlí stranám pravidlá spoločného fungovania v mediačnom stretnutí, vysvetlí postup, akým sa bude uberať diskusia a objasní niekoľko princípov mediácie a svoju rolu v nej. Mediátor si overuje u oboch strán, či porozumeli a prijali so súhlasom všetko, čo povedal.
3. Rekonštrukcia sporu - strany vyrozprávajú svoj pohľad na konflikt medzi nimi.
Úvod stretnutia by sa mal z mediátorovej strany skončiť tým, že sa strán opýta, či sú pre nich všetky pravidlá a dohody zrozumiteľné a či môžete prejsť k ďalšiemu kroku.
Rekonštrukciu sporu začína mediátor tým, že sa opýta strán, ktorá z nich chce začať rozprávať ako prvá. Po dohode začína strana začína rozprávať a tento krok sa nazýva „neprerušovaný čas" - je to čas, kedy strany jedna po druhej môžu bez vzájomného prerušovania porozprávať to, ako samy vidia z ich pohľadu priebeh sporu a čo im na spornej situácii prekáža. Väčšinou je to prvýkrát, keď majú strany možnosť počuť vcelku, čo si druhá strana myslí a čo cíti. každá zo strán má rovnaký „neprerušovaný čas".
4. Definovanie sporu - vyjasnenie sporných miest a záujmov strán.
Mediátor si zapisuje počas dialógov so stranami, aké záujmy a nároky majú strany a čo chcú dosiahnuť pri riešení sporu. Definovanie sporných bodov je pomenovanie tých miest v konflikte, kde strany potrebujú od druhej strany, aby urobila (alebo prestala robiť) niečo na uspokojenie jej záujmov. Niekedy stačí iba jej porozumenie alebo rešpekt, inokedy ospravedlnenie, často ide o zmenu správania alebo pomoc pri realizácii riešenia.
5. Tvorba možností riešenia konfliktu - navrhovanie riešení a vyjednávanie strán.
Tento krok smeruje strany ku konkrétnym riešeniam. V podstate obsahuje tento krok tri fázy:

 1. vymýšľanie návrhov riešení,
 2. vyberanie návrhov, ktoré stranám vyhovujú,
 3. dojednávanie riešení z vyhovujúcich návrhov.

Mediátor  v tejto fáze pomáha diskusiu viesť od veľmi odlišných (aj protikladných) nápadov k vyjednávaniu spoločnej dohody.
6. Napísanie dohody - hľadanie najpresnejšej formulácie dohody a jej napísanie.

Mediátor navrhne stranám, že im spíše formuláciu dohody. Spísanie dohody takisto slúži ako doklad o tom, že mediácia sa urobila a ako presný zápis toho, na čom sa strany dohodli pri riešení ich sporu.
7. Záver - poďakovanie stranám, podporenie strán v plnení dohody, ponúknutie ďalších stretnutí v prípade potreby.

Mediácia je veľmi vhodná aj na predchádzanie  pracovnoprávnym sporom mimo súdnou cestou, je dôverná, za dodržania mlčanlivosti všetkých zúčastnených. 

Školenia
Prednášky
Iné
O násNaše službyAktuálne seminárePrávne predpisyKontaktGalériaCenník rok 2024