Efektívnosť, individuálny prístup

Cenník

Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Služba Cena v €
Audit pracovnoprávnych vzťahov, audit vnútorných predpisov, konzultácie, personálny audit a prezentácia vnútorných predpisov v sídle zamestnáva/na dohodnutom mieste od 500
Spracovanie žiadosti na inštitúcie (štátne, verejné) bez príloh od 20
Spracovanie žiadosti na inštitúcie (štátne, verejné) s prílohami od 25
Konzultačné služby pre fyzické osoby (občanov)/ za každú aj začatú hodinu 25
Konzultačné služby pre fyzické osoby (občanov) vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) 27
Konzultačné služby pre fyzické osoby (podnikateľov)/ za každú aj začatú hodinu od 40
Konzultačné služby pre fyzické osoby (podnikateľov) vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) od 42
Konzultačné služby pre právnické osoby / za každú aj začatú hodinu 50
Konzultačné služby pre právnické osoby vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) 52
Konzultačné služby pre právnické osoby vo verejnom a štátnom sektore / za každú aj začatú hodinu 35
Konzultačné služby pre právnické osoby vo verejnom a štátnom sektore vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) 37
Audit (komplexné posúdenie) pracovnoprávnych vzťahov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) na základe predložených podkladov od 50/hod
Audit vo vnútorných predpisoch (podľa počtu vnútorných predpisov) 50 - 100
Vypracovanie evidencie pracovného času a  audit existujúcej od 30 resp. podľa rozsahu
Posúdenie pracovných úrazov, podľa zložitosti a posúdenia podkladov Cena dohodou
Posúdenie školských úrazov, podľa zložitosti a posúdenia podkladov 35 a viac
Vypracovanie štandardných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných v mimo pracovného pomeru 30 - 35 / kus
Vypracovanie štandardných náplní práce k pracovným zmluvám 25/kus
Konzultačná pomoc začínajúcim firmám v pracovnoprávnej oblasti, nelegálneho zamestnávania a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za hodinu od 40
Vypracovanie pracovného posudku zamestnanca 12
Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany práce – pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre zamestnávateľov Cena dohodou
Pomoc pri zastupovaní pred správnymi orgánmi (inšpekčné orgány), pri prerokovaní výsledku kontrol, vypracovaní stanovísk, vyjadrení a odvolaní v správ. konaní Cena dohodou

V prípade vycestovania sa do ceny započítavajú aj cestovné náhrady. V prípade hodinovej sadzby sa započítava aj začatá hodina. Za úkony v cenníku taxatívne neuvedené sa účtuje cena dohodou. V osobitných prípadoch sa vyhradzuje bezplatné poskytnutie služby. Pri poskytnutí elektronickej, písomnej služby, sa služba vykoná bezodkladne po úhrade služby. V prípadoch urgecie sa cena navýši od 20% nahor podľa potreby a obtiažnosti konzultácie. Urgenciou sa rozumie konzultačná činnosť a vypracovanie materiálov do 72 hodín, počas sviatkov a počas víkendov. 

Tvorba vnútorných (interných) a služobných predpisov

Služba Cena v €
Audit v sídle zamestnávateľa - kontrola oblasti BOZP, kontrola osobných spisov, evidencie pracovného času, sťažností, vnútorných predpisov a pod. 500 Eur
Poskytnutie konzultácií v oblasti pracovnoprávnej – špeciálne pre oblasť školstva, BOZP, školských, pracovných úrazov, nelegálneho zamestnávania a pod. 35 za každú aj započatú hodinu
Nesplnenie kvalifikačných predpokladov - oznámenie zamestnancovi od 25
Virtuálna prehliadka školy (za pomoci mobilného telefónu) 60
Vnútorný predpis o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v zmysle zákona 351/2015 Z. z., Zákonníka práce a zákona o NZ od 25
Organizačný poriadok – podľa veľkosti zamestnávateľa – jeho organizačných štruktúr od 50
Pracovný poriadok – podľa veľkosti zamestnávateľa od 70
Aprobačný poriadok – podľa veľkosti zamestnávateľa od 30
Príkaz na tvorbu, používanie, distribúciu a evidenciu vnútorných predpisov zamestnávateľa od 30
Príkaz o sťažnostiach - rozšírená verzia so vzormi zápisníc, evidencie a ostatných dokladov od 40
Profesijný etický kódex od 30
Kolektívna zmluva od 40
Príkaz zamestnávateľa na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok od 30
Príkaz zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany majetku zamestnávateľa od 30
Príkaz na zákaz fajčenia v priestoroch a na všetkých pracoviskách od 30
Príkaz zamestnávateľa, ktorý upravuje zabezpečenie pitného režimu (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 25
Príkaz zamestnávateľa o kontrolnej činnosti + používanie pevných telefónov, mobilných telefónov a o kontrole zamestnancov prostredníctvom služobných mobilných telefónov od 40
Smernica o oznamovaní vzniku udalostí (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 30
Smernica zamestnávateľa, ktorá upravuje zabezpečenie, používanie a obsah lekárničiek (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 30
Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní pečiatok zamestnávateľa od 25
Smernica na využívane správneho konania v školstve od 30
Smernica na vybavovanie stránok, klientov, návštev kontrolných orgánov u zamestnávateľa od 30
Príkaz riaditeľa o kontrolnej činnosti v oblasti BOZP od 30
Príkaz štatutárneho orgánu o kontrolnej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov od 30
Dobrovoľníctvo a písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti od 20
Vnútorný predpis o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v zmysle zákona 351/2015 Z. z., Zákonníka práce a zákona o nele od 30
Príkaz na používanie kamerového systému u zamestnávateľa od 40
Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze od 30
Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze a príčin školských úrazov v zmysle Met od 40
Príkaz na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode infor od 40
Príkaz na výkon pracovných ciest zamestnancov, používanie služobných motorových vozidiel a používanie cestných motorových vozidiel s výnimkou vozidla zamestnávateľa pri pracovn& od 40
Smernica pre zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť od 25
Smernica pre komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viac ako 100 zamestnancov u zamestnávateľa) od 30
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie (nemusí byť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov) (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri od 30
Pracovná zmluva pedagogických zamestnancov. od 25
Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov - duševní od 25
Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov - manuálni od 25
Náplň práce pedagogických zamestnancov od 25
Dohoda o vykonaní práce od 25
Dohoda o pracovnej činnosti od 25
Dohoda o brigádnickej práci študentov od 25
Informovaný súhlas na začiatku školského roka a počas školského roka od 20
Dohoda o spoločnom pracovisku (povinná zo zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ) od 25
Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca od 50
Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a ochrana pred sociálno-patologickými prejavmi od 30
Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca od 30
Vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia od 50
Vlastný zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochran od 50
Vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 50
Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov od 25
Smernica – mzdový predpis podľa Zákonníka práce (nie podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorš& od 40
Dohoda o zmene pracovnej zmluvy od 20
Oznámenie čerpania dovolenky od 25
Dohoda o hmotnej zodpovednosti od 25
Evidencia pracovného času pedagogickí zamestnanci od 25
Evidencia pracovného času zamestnancov od 20
Evidencia opustenia pracoviska od 20
Evidencia uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 20
Informovaný súhlas na začiatku školského roka a počas školského roka od 25
Pracovný poriadok, Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca, Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie, Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pre prekážkach jeden celok od 150
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov u zamestnávateľa od 30
Ďalšie vnútorné predpisy podľa potreby zamestnávateľa Cena dohodou
Rokovací poriadok od 40 Eur

Pracovný poriadok pre potreby konkrétnej školy, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná,  s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov) + Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca + Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie/sociálno-patologické prejavy + Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca - ďalej v texte označovaný ako "Základ".  Základ (t. j. vnútorné predpisy v Základe) sa vypracováva pre školy a CPPPaP len ako jeden celok - od 150 Eur. 

Základ pre zriaďovateľa, obec, mesto, cirkev, právnická osoba (školy bez právnej subjektivity), spojené školy, cirkevné školy, školy s viacerými organizačnými jednotkami - Pracovný poriadok konkrétneho zriaďovateľa, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná,  s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov)+ Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca + Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi so vzormi + Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca  - len ako jeden celok  od 180 EUR

V prípade, že má zamestnávateľ viacero organizačných zložiek základná sa cena zvyšuje.

Bežná lehota vypracovania vnútorného predpisu je v lehote  cca 45 až 75 pracovných  dní od prevzatia objednávky obsahujúcej štruktúru zamestnávateľa a mena a funkcie zástupcu zamestnancov (odborový orgán – predseda, zamestnanecká rada – vybratý člen, zamestnanecký dôverník) a mená, priezviská a funkcie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa.

Cena sa zvyšuje pri požiadavke vypracovať vnútorný predpis v skrátenej lehote.

 V prípade predpisov BOZP aj meno a priezvisko zamestnanca pre bezpečnosť (ak u zamestnávateľa pôsobí) a meno a priezvisko bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika.

 

Vzory vnútorných predpisov pre školy, školské zariadenia CPPPaP s cenníkom

 

V prípade, že má zamestnávateľ viacero organizačných zložiek (spojená škola) základná sa cena zvyšuje.

Bežná lehota vypracovania vnútorného predpisu je v lehote cca 45 až 75 pracovných dní od prevzatia objednávky obsahujúcej štruktúru zamestnávateľa a mena a funkcie zástupcu zamestnancov (odborový orgán – predseda, zamestnanecká rada – vybratý člen, zamestnanecký dôverník) a mená, priezviská a funkcie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa.

Cena sa zvyšuje pri požiadavke vypracovať vnútorný predpis v skrátenej lehote.

 

JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, pracovisko: Dolná 23 974 01 Banská Bystrica

bedlovicova@gmail.com, tel. č. 0915 063 959

 

 

Vnútorný predpis

Základná cena v EUR od

1.              

Organizačný poriadok (so zohľadnením zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov)

Spojená škola 

50

70

2.              

Aprobačný poriadok

30

3.              

Príkaz na tvorbu, používanie, distribúciu a evidenciu vnútorných predpisov zamestnávateľa

30

4.              

Pracovný poriadok pre potreby konkrétnej školy, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná, s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov) s prílohou všeobecný Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

50

 

 

Základ pre školy, CPPPaP

Len ako jeden celok

150 EUR

5.              

Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca so zohľadnením podmienok v čase COVID 19

40

6.              

Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi so vzormi

30

7.              

Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca

30

8.              

Základ pre zriaďovateľa, obec, mesto, cirkev, právnická osoba, spojená škola, viac organizačných zložiek (školy bez právnej subjektivity),

Len ako jeden celok 180 EUR

9.              

Pracovný poriadok konkrétneho zriaďovateľa, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná, s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov) s prílohou všeobecný Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

70

 

10.           

Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca so zohľadnením podmienok v čase COVID 19

50

11.           

Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi so vzormi

40

12.           

Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca

30

13.           

Príkaz o sťažnostiach – rozšírená verzia so vzormi zápisníc, evidencie a ostatných dokladov

40

14.           

Profesijný etický kódex – pre zamestnancov konkrétnej školy, CPPPaP

30

15.           

Kolektívna zmluva

40

16.           

Príkaz zamestnávateľa na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok

30

17.           

Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi –samostatný

40

18.           

Príkaz zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany majetku zamestnávateľa + kľúčový poriadok

40

19.           

Príkaz   na zákaz fajčenia v priestoroch a na všetkých pracoviskách

30

20.           

Príkaz zamestnávateľa, ktorý upravuje zabezpečenie pitného režimu (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

30

21.           

Príkaz zamestnávateľa o kontrolnej činnosti – základný so vzormi

40

22.           

Príkaz riaditeľa o kontrolnej činnosti v oblasti BOZP so vzormi

40

23.           

Príkaz štatutárneho orgánu o kontrolnej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov so vzormi

40

24.           

Smernica – mzdový predpis podľa Zákonníka práce (nie podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pre súkromné a cirkevné školy

Spojená škola

40

 

50

25.           

Smernica – mzdový predpis podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

Spojená škola

40

 

50

26.           

Smernica o oznamovaní vzniku udalostí (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

40

27.           

Smernica zamestnávateľa, ktorá upravuje zabezpečenie, používanie a obsah lekárničiek (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

35

28.           

Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní pečiatok zamestnávateľa

40

29.           

Smernica na využívane správneho konania v školstve (pre štátne, súkromné aj cirkevné školy)

40

30.           

Smernica na vybavovanie stránok, klientov, návštev kontrolných orgánov u zamestnávateľa

30

31.           

Dobrovoľníctvo a písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti

30

32.           

Príkaz na používanie kamerového systému u zamestnávateľa

40

33.           

Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky   č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

30

34.           

Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky   č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze a príčin školských úrazov v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 4/2009-R

40

35.           

Príkaz na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

40

 

36.           

Príkaz na výkon pracovných ciest zamestnancov, používanie služobných motorových vozidiel a používanie cestných motorových vozidiel s výnimkou vozidla   zamestnávateľa pri pracovných cestách zamestnancov so vzormi

40

37.           

Smernica pre zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

30

38.           

Smernica pre komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viac ako 100 zamestnancov u zamestnávateľa)

30

39.           

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie (nemusí byť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov)

(povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

40

40.           

 

Pracovná zmluva pedagogických zamestnancov od 1.1. 2023

 

40

41.           

Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov - duševní

40

42.           

Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov - manuálni

40

43.           

Náplň práce pedagogických zamestnancov

40

44.           

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

40

45.           

Dohoda o vykonaní práce

35

46.           

Dohoda o pracovnej činnosti

35

47.           

Oznámenie čerpania dovolenky

25

48.           

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

30

49.           

Písomné potvrdenie o prevzatí zverených predmetov

30

50.           

Evidencia pracovného času pedagogickí zamestnanci

25

51.           

Evidencia pracovného času zamestnancov

25

52.           

Evidencia opustenia pracoviska

25

53.           

Evidencia uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

25

54.           

Dohoda o brigádnickej práci študentov

35

55.           

Informovaný súhlas na začiatku školského roka a počas školského roka

30

56.    

Dohoda o skončení pracovného pomeru v nadväznosti na výpoveď

40

57.

Dohoda o skončení pracovného pomeru (bežná)

30

58

Dohoda o spoločnom pracovisku (povinná zo zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  )

30

59.           

Nesplnenie kvalifikačných predpokladov – oznámenie zamestnancovi

30

60           

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov u zamestnávateľa v nadväznosti na Smernicu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zo dňa 1. septembra 2018

30

61.           

Rokovací poriadok

40

62.           

Plán dovoleniek na rok 2023

25

63.           

Smernica o podávaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

40

64.

Písomná informácia zamestnávateľa zamestnancovi po vzniku pracovnej zmluvy od 1. 1. 2023

35

65.           

Audit v sídle zamestnávateľa – kontrola základných povinností školy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, riziká, návody na obsluhu strojov, prístrojov zariadení, a pod.) v priestoroch školy, kontrola spisovej agendy, osobných spisov zamestnancov, evidencie pracovného času, sťažností, vnútorných predpisov zamestnávateľa a pod.

Cestovné náklady 

500

 

 

20

66.           

Poskytnutie konzultácií v oblasti pracovnoprávnej – špeciálne pre oblasť školstva, BOZP, školských, pracovných úrazov, nelegálneho zamestnávania a pod.

40 za každú aj započatú hodinu

67.

Žiadosť o otcovskú dovolenku

20

 

 

K vypracovaniu vnútorných predpisov je potrebný Organizačný poriadok, resp. aspoň organizačná štruktúra (pavúk) a informácia, či u zamestnávateľa pôsobí odborový orgán, resp. zamestnanecká rada, resp. zamestnanecký dôverník, (tiež ich meno a priezvisko). Zároveň je potrebné zaslať mená, priezviská a funkcie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa. V prípade predpisov BOZP aj meno a priezvisko zamestnanca pre bezpečnosť (ak u zamestnávateľa pôsobí) a meno a priezvisko bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika.

 

Ak sa rozhodnete pre objednávku ponechajte len predpisy o ktoré máte záujem, pričom Pracovný poriadok sa vypracováva ako celok. Ponukový list prosíme vyplniť, doplniť* podľa potreby:

 

Titul, meno, priezvisko

Funkcia vedúceho zamestnanca

 

Riaditeľ

 

Zástupca riaditeľa pedagogický (konkretizovať)

 

Zástupca riaditeľa pedagogický (konkretizovať)

 

*Iní vedúci nepedagogický zamestnanec školy (napr. vedúca školskej jedálne, vedúci úseku hospodársko-správneho, ekonóm, účtovník, tajomníčka, sekretárka a pod. )

 

*

 

*

 

*

 

 

Zástupcovia zamestnancov – dopíš meno, resp. podčiarkni

 

Predseda odborov

 

Člen zamestnaneckej rady

 

Zamestnanecký dôverník

ÁNO

Bez zástupcov zamestnancov

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť – v prípade vnútorných predpisov zameraných na bezpečnosť – uviesť aspoň jedného, ak u zamestnávateľa pôsobí v zmysle § 19 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

 

Titul, meno, priezvisko

Bezpečnostný technik, ktorý u zamestnávateľa pôsobí,

* prečiarkni neaktuálny stav

Titul, meno, priezvisko:

externý*

zamestnanec*

Príkaz štatutárneho orgánu na pracovné cesty – prečiarkni   neaktuálny stav

ÁNO

NIE

Zamestnávateľ vlastní služobné motorové vozidlo (SMV)

ÁNO

NIE

V sídle zamestnávateľa (obec, mesto) existuje MHD

 

Počet SMV u zamestnávateľa

 

 

Počet všetkých zamestnancov zamestnávateľa, vyplniť podľa druhu zamestnávateľa

 

Pedagogických – škola

 

Učitelia pracovný čas od:           do:

 

Asistent učiteľa pracovný čas od:           do:

 

Iní pedagogickí zamestnanci – konkretizuj s uvedením pracovného času jednotlivých zamestnancov           od:           do:

 

Nepedagogických – škola duševných – konkretizuj s uvedením pracovného času jednotlivých zamestnancov (napr. ekonóm, účtovník) od:           do:

 

Nepedagogických – škola – manuálnych – konkretizuj s uvedením pracovného času jednotlivých zamestnancov (napr. školník, upratovačka) od:           do:

 

Odborných zamestnancov – konkretizuj, pracovný čas od:           do:

 

Počet zamestnancov celkom

 

Stravovanie   (konkretizuj adresu výdajne stravy) Prečiarkni neaktuálne

 

áno

nie

Má škola kuchyňu

áno

nie

Má škola vlastnú výdajňu stravy

áno

nie

Škola dováža stravu

 

Zamestnanci školy sa stravujú u konkretizuj

 

Zamestnanci poberajú stravné lístky, konkretizuj od akej spoločnosti

 

Pracovný čas – prečiarkni neaktuálne, zostane aktuálne

 

Od :                                 do:

Prestávka na odpočinok a jedenie

Evidencia pracovného času (ak je rôzna v rôznych objektoch - rozpíš)

áno

nie

Manuálna (zapisovanie)

Karta áno

Biometrický údaj áno

Elektronická

 

Zriaďovateľ (dopíš):

 

Poznámka (doplniť špecifiká zamestnávateľa potrebné doplniť vo vnútornom predpise

 

Názov školy a sídlo školy:

 

IČO :

DIČ :

 

Prosíme doplniť, či škola má právnu subjektivitu, alebo nie.

 

Telefonický kontakt mobilné tel. číslo k zastihnutiu:

 

e-mailový kontakt:

 

Ak má škola logo, je potrebné ho zaslať, aby ho bolo možné zapracovať do textu.

 

Ďalšie poznámky a špecifiká:

 

V prípade, že sa rozhodnete pre objednávku, zašlite starý OP, resp. aktuálnu štruktúru a starý Pracovný poriadok, alebo dátum jeho vydania (pre účely ich zrušenia).

 

 

           

 

Po vyplnení je potrebné zaslať na bedlovicova@gmail.com.

Ponechajte len predpisy o vypracovanie ktorých máte záujem.

Mediácia

Služba Cena v €
Úvodná konzultácia, posúdenie prípadu/každá aj započatá hodina 35
Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie/každá aj započatá hodina 30
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 50

Úkony súvisiace s mediáciou platné pre všetkých účastníkov mediačného konania

V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. - III. cenníka.

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Služba Cena v €
Fyzické osoby – podnikatelia 50/hod.
Právnické osoby – podnikatelia 100/hod.

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Služba Cena v €
do 3 500,- € 100,- €/hodinu
nad 3 500.- € do 7 000,- € 10 % z hodnoty
nad 7 000,- € do 17 000,- € 7 % z hodnoty
Nad 17.000,- € Cena dohodou

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore

Mediácia v občianskych sporoch

Služba Cena v €
Nemajetkové občianske spory: fyzické osoby 30,- €/hodinu
Majetkové občianske spory: do 1700,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 50,- €/hodinu
Majetkové občianske spory: Nad 1700,- € 80,- €/hodinu

Susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory

Mediácia v štátnej a verejnej správe

Služba Cena v €
Nemajetkové a pracovnoprávne, služobné spory v štátnom sektore 35,- €/hodinu

(štátna správa, územná samospráva, školstvo, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy a služobné vzťahy v nej)

Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou.

V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;

Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

Vo výnimočných prípadoch si mediátor vyhradzuje využiť dohodu o bezplatnom výkone mediácie.

Školenia

Konkrétne školenia pre zamestnancov zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov podľa výberu zamestnávateľa (ustanovenia Zákonníka práce, pracovnoprávnych predpisov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce – povinnosti zamestnávateľa voči Inšpektorátu práce, predchádzanie pracovným úrazom, predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu)    na všetkých úrovniach manažmentu zamestnávateľa , so záverečným zhodnotením úrovne pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa s odporučením zmien.

Od 30,- € na osobu v rozsahu cca 5 hodín – minimálny počet osôb 6, max. 30 osôb na adrese školiteľa.

 

Od 500,- € v prípade školenia u zamestnávateľa - ľubovoľný počet zamestnancov .

 

Špecializované školenia zamestnancov podľa ich profesionálneho zamerania (obchodné reťazce, priemysel,  lesy, školy, lekári, verejná a štátna správa a pod.)

 

 

Semináre a prednášky

Cena bude stanovená pre každý seminár osobitne.

O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria