Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Správne konanie v školstve od 1. 1. 2022

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 01 Banská Bystrica

               Mobil:  0915 / 063 959,      e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

  Pozývame Vás  na odborný  seminár, ktorý  sa bude konať

dňa 18. 2. 2022 on - line

 Novinky v správnom konaní a používanie symbolov a pečiatok  všetkých druhov škôl a CPaP  od 1. 1. 2022

 Ako súčasť podkladov budú účastníkom seminára zaslané aktuálne vzory pre školy v správnom konaní

 

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

JUDr. Bedlovičová je odborníčkou najmä na oblasť pracovného práva a  BOZP. Pri svojej  práci sa venuje  aj  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy,  CPaP, štátnu a verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, Centier poradenstva a prevencie (CPaP), zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu.

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s vyššie uvedenou problematikou po nadobudnutí účinností noviel „školských“ zákonov, pri vydávaní rozhodnutí v správnom konaní a iných rozhodnutí vydávaných školami a CPaP, novinky v doručovaní rozhodnutí v správnom konaní pre zákonných zástupcov,  využívaním pečiatok a ich likvidáciou v školách a CPaP, aj s ohľadom na novelu zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

OBSAH SEMINÁRA

Vydávanie rozhodnutí v správnom konaní a tiež mimo správneho konania vo všetkých typoch a druhoch škôl a Centier poradenstva a prevencie so špecifikáciou pre cirkevné a súkromné školy a CPaP od 1. 1. 2022

Novinky v správnom konaní podľa zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ako osobitný predpis pre vydávanie rozhodnutí, zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  - účinné od 1. januára 2022 – zjednotenie správneho konania v školstve pre všetky typy škôl (štátne, cirkevné, súkromné) aj so vzormi

Základné zásady zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Postup pri vydávaní rozhodnutí v správnom konaní – účastníci konania (materská škola, základná škola, stredná škola), dokazovanie, podklady pre rozhodnutie, lehoty v správnom konaní, nazeranie do spisov, náležitosti rozhodnutia, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Odvolanie, autoremedúra, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Výkon rozhodnutia

Doručovanie písomností v správnom konaní – novinky v doručovaní rozhodnutí v správnom konaní pre zákonných zástupcov detí a neplnoletých žiakov, aj so vzorom dohody zákonných zástupcov.

Vydávanie iných rozhodnutí ako v správnom konaní

Diagnostické centrum, školské zariadenie a Centrum poradenstva a prevencie – ich špecifiká pri vydávaní rozhodnutí

Spôsob a forma vydávania týchto rozhodnutí

Používanie pečiatok a štátnych symbolov v škole a v CPaP 

zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

vyhl. č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Prideľovanie, evidencia, používanie okrúhlych a obdĺžnikových pečiatok (vo všetkých druhoch škôl a zriadení), likvidácia pečiatok.

Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Súčasťou seminára je diskusia k odprednášanej problematike a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

CENA:  45.- €, za každého účastníka on-line semináru.        

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou vopred pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, vnútorný predpis ohľadom používania symbolov a pečiatok, aktuálne vzory v správnom konaní pre školstvo, vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska na mesiac marec 2022 a ďalšie.

 V poplatku  sú  zahrnuté  organizačné náklady a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 15. 2. 2022  pred začatím seminára pripísaním na účet spoločnosti. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi už v poznámke v prihláške na seminár na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com. Agentúra nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9009000000005114141605      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 50 341 286          DIČ: 2120284485                                                                                                        

Špecifický údaj:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj uvedení čísla faktúry ako variabilný symbol

Seminár sa bude konať on-line dňa 18. 2. 2022  o 9,00 hodine.  Prezentácia a prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti dňa 16. 2.2022 od 7,45 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár február 2022“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 16. 2. 2022 od 7,45 hod. do 9,00 hodiny.

 

Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 14.2. 2022 už nebude možné sa prihlásiť.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
PRIHLÁŠKA
(vypisuje sa len elektronicky – nie rukou!)

Názov organizácie:…………………………..................…

Sídlo organizácie:…………………………..................……     e-mail:  ................................................. (nie s koncovkou .sk,

neprídu na ňu materiály)  IČO:  .................................,   DIČ:  .................................,  IČ DPH ..............................

Telefónne číslo:......................................................

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………...................

E – mail pre prihlásenie do teamu – virtuálnej seminárnej miestnosti:....................................................................

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Správne konanie a používanie symbolov a pečiatok  všetkých druhov škôl a CPaP “, ktorý sa uskutoční dňa  18. 2. 2021 on-line.

Účastnícky poplatok  je 45.- EUR   za každého  účastníka seminára

Dňa ……………………….                                                                                                               ………………………………………

                                                                                                                                   meno, priezvisko, funkcia objednávateľa        

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom najneskôr do 14. 2. 2022 do 12,00 hodiny pred termínom konania seminára – možnosť priameho   / online / prihlásenia  z  webstránky: www.bedlovicova.sk.

 Pripravujeme

marec : Zákaz diskriminácie zamestnancov, sociálno - patologické prejavy u zamestnávateľa, šikana žiakov a je predchádzanie, s príslušnými vnútornými predpismi školy na ich odstránenie.

apríl : Ukončenie pracovného pomeru v školstve s ohľadom na výpovedné dôvody podľa zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ponúk seminárov v odpovedi na tento email napíšte NEZASIELAŤ, a vaša adresa bude okamžite vymazaná. Ďakujeme.

Odporúčame sledovať semináre na uvedenej webstránke v časti aktuálne semináre.

S pozdravom JUDr. Bedlovičová

 

 

 

 

 

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria