Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Seminár "Ukončenie pracovného pomeru, zákaz diskriminácie zamestnancov zariadení"

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 01 Banská Bystrica

Mobil:  0915 / 063 959,     e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

 

 Pozývame Vás  na odborný  seminár, ktorý  sa bude konať

dňa 27. 1. 2022 on - line

Ukončenie pracovného pomeru, zákaz diskriminácie zamestnancov zariadení

 

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, CPaP, domovy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom Domova sociálnych služieb, Domova dôchodcov,  Domova seniorov a iných obdobných inštitúcií (zariadenia) zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu.

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s vyššie uvedenou problematikou, tak, aby sa zamedzila neúspešnosť súdnych sporov zamestnávateľa pre rozviazanie pracovného pomeru a zamedzila sa pozornosť médií na diskrimináciu v zariadeniach.

OBSAH SEMINÁRA

  1. Spôsoby ukončenia pracovného pomeru – dohoda, výpoveď, okamžité skončenie, skončenie v skúšobnej dobe, smrť zamestnanca, s dôrazom na zamestnancov zariadení.
  2. Nadbytočnosť zamestnanca v zariadení – všetky dokumenty zariadenia s tým súvisiace.
  3. Nový výpovedný dôvod – dovŕšenie 65 rokov veku zamestnanca.
  4. Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancami - menej závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny.
  5. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh zamestnancami zariadenia – príklady neuspokojivého plnenia pracovných úloh zamestnancami podľa ich druhu práce dohodnutom v pracovnej zmluve.
  6. Krok za krokom výpoveď zamestnancavýpovedná doba, výpoveď zo strany zamestnávateľa, zamestnanca, podrobne rozobraté výpovedné dôvody, účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, odstupné, odchodné.
  7. Pracovný poriadok a kontrola zamestnancov upravená vo vnútornom predpise zamestnávateľa.
  8. Zákaz diskriminácie na pracoviskuterminológia diskriminácie, povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca vo veci diskriminácie, prešetrenie sťažností na diskrimináciu.
  9. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou po ukončení skúšobného prihlásenia  dňa 25. 1. 2022 pracovný materiál, ktorého súčasťou budú vzory súvisiace s ukončením pracovného pomeru a vnútorný predpis zameraný na zákaz diskriminácie.

Súčasťou seminára je diskusia k odprednášanej problematike a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

CENA:  45.- €, za každého účastníka on-line semináru.        

V poplatku  sú  zahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet spoločnosti.

Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi v prihláške na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com. Agentúra nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9009000000005114141605      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 50 341 286          DIČ: 2120284485                                                                                                 

Špecifický údaj:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj uvedení čísla faktúry ako variabilný symbol

Seminár sa bude konať on-line dňa 27. 1. 2022 (štvrtok)  o 9,00 hodine.  Prezentácia a prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti prebehne dňa 25. 1. 2022 od 7,45 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár domovy január 2022“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 25. 1. 2022 od 7,45 hod. do 9,00 hodiny.

Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 20.1. 2022 už nebude možné sa prihlásiť.

_________________________________________________________________________________________

 PRIHLÁŠKA
(vypisuje sa len elektronicky – nie rukou!)

Názov organizácie:…………………………..............., mobil č. ...............................

Sídlo organizácie:…………………………..................……     e-mail:  ................................................. (nie s koncovkou .sk,

neprídu na ňu materiály)  IČO:  .................................,   DIČ:  ................................., 

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………...................

E – mail pre prihlásenie do teamu – virtuálnej seminárnej miestnosti:....................................................................

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Ukončenie pracovného pomeru “, ktorý sa uskutoční dňa  27. 1. 2022 on-line.

Účastnícky poplatok  je 45.- EUR   za každého  účastníka seminára

 

Dňa ……………………….                                                  ………………………………………

                                                                          meno, priezvisko, funkcia objednávateľa        

 

 

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom najneskôr do 20. 1. 2022 do 12,00 hodiny pred termínom konania seminára – možnosť priameho   / online / prihlásenia  z  webstránky: www.bedlovicova.sk.

 Pripravujeme

Február 2022 – Vnútorné predpisy zariadenia a ich tvorba

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ponúk seminárov v odpovedi na tento email napíšte NEZASIELAŤ, a vaša adresa bude okamžite vymazaná. Ďakujeme.

Odporúčame sledovať semináre na uvedenej webstránke v časti aktuálne semináre.

S pozdravom JUDr. Bedlovičová

 

 

 

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria