Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Seminár "Rozsiahle, aktuálne novely Zákonníka práce pre oblasť školstva"

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 01 Banská Bystrica

 Mobil:  0915/063 959     e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

  Pozývame Vás  na odborný  seminár, ktorý  sa bude konať

dňa  24. 11. 2022 on - line

Novely Zákonníka práce účinné od novembra 2022, januára 2023 a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  zamerané na oblasť školstva

 

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

Právnik a mediátor v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. Vo svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, CPaP, domovy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom (riaditeľom, zástupcom) a personalistom všetkých typov škôl (štátne, cirkevné, súkromné), školských zariadení a CPaP, zástupcom zamestnancov

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s novelami Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktoré potrebujú pri svojej práci, špecificky  pre oblasť  školstva.

OBSAH SEMINÁRA

Dňa 24. 11. 2022 (9,00 – cca 14,00 hod.)

 1. Zmena § 13 Zákonníka práce – výkon inej zárobkovej činnosti zamestnanca mimo zamestnávateľom určeného pracovného času
 2. Zmena v doručovaní do vlastných rúk
 3. Rozšírenie informačnej povinnosti zamestnávateľa
 4. Zmena podstatných náležitostí pracovnej zmluvy
 5. Prechod na inú formu zamestnania – žiadosť zamestnanca o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas
 6. Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka
 7. Zmeny v odstupnom a odchodnom
 8. Zmeny v podmienkach návratu zamestnanca po skončení dôležitej osobnej prekážky v práci
 9. Možnosť požiadať o domácku prácu, teleprácu alebo o prácu z domácnosti
 10. Zmeny v dohodách o vykonaní práce mimo pracovného pomeru
 11. Zmeny v pôsobení odborového orgánu u zamestnávateľa
 12. Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov školy
 13. Zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní
 14. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou po vykonanej skúške pripojenia pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzory aktuálnych pracovných zmlúv, vzory dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska na mesiac december  2022 a množstvo ďalších.

Súčasťou seminára je diskusia k odprednášanej problematike a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

CENA:  45.- €, za každého účastníka on-line semináru, prihláseného v mesiaci október 2022.   

              50.- €, za každého účastníka on-line semináru, prihláseného v mesiaci november 2022     

Cena  za samostatný písomný materiál k semináru právne predpisy a poskytnuté vzory : 30 EUR   

Účastníkom seminára budú zaslané podklady k semináru po úhrade seminára dňa 22. 11. 2022, po skúške pripojenia.

V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra (len elektronickou formou), ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 6 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet spoločnosti. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi už v prihláške na seminár na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com. Agentúra nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE, pozor, na názov a údaje firmy!:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9009000000005114141605      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 50 341 286          DIČ: 2120284485                                                                                                  

Variabilný symbol: číslo faktúry Špecifický údaj:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj pri uvedení čísla faktúry ako variabilný symbol

Seminár sa bude konať on-line dňa 24. 11. 2022  o 9,00 hodine.  Prezentácia a skúšobné prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti prebehne dňa 22. 11. 2022 od 8,00 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár november 2022“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do notebooku, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky.

 Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 18.11. 2022 už nebude možné sa prihlásiť.

__________________________________________________________________________________________

 PRIHLÁŠKA

(vypisuje sa len elektronicky – nie rukou!)

 Názov organizácie:……………………...… , tel. číslo (mobil)...................................

Sídlo organizácie:………………………… e-mail:  ......................................... (nie s koncovkou .sk, neprídu na ňu materiály)           

IČO:  .................................,   DIČ:  ................................., 

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………...................

E – mail pre prihlásenie do teamu – virtuálnej seminárnej miestnosti:....................................................................

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Aktuálne novely Zákonníka práce pre oblasť školstva“, ktorý sa uskutoční dňa  24. 11. 2022 on-line.

Účastnícky poplatok  je 50  EUR   za každého  účastníka seminára

Zaslanie podkladov k semináru bez účasti – 30 EUR

 

Dňa …………………                                                       

                                                                                                           meno, priezvisko, funkcia objednávateľa         

_________________________________________________________________________________________________ 

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom najneskôr do 18. 11. 2022 do 11,00 hodiny pred termínom konania seminára – možnosť priameho   / online / prihlásenia  z  webstránky: www.bedlovicova.sk.

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ponúk seminárov v odpovedi na tento email napíšte NEZASIELAŤ, a vaša adresa bude okamžite vymazaná. Prosím Vás, pokiaľ Vám príde ešte raz ponuka (teda neúspešné vymazanie) kliknite na Pre odhlásenie klikni sem. Ďakujeme.

 Odporúčame sledovať semináre na uvedenej webstránke v časti aktuálne semináre.

 S pozdravom JUDr. Bedlovičová

 

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria