Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Seminár Novela zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 01 Banská Bystrica

              Mobil:  0915 / 063 959     e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

Pre veľký záujem a nemožnosť zaradiť viacerých účastníkov do seminárnej miestnosti

Vás opakovane pozývame na odborný  seminár, ktorý  sa bude konať

dňa 31. 1. 2022 on - line

Novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov účinná od 1. 1. 2022

LEKTORJUDr. Danica  Bedlovičová

JUDr. Bedlovičová je odborníčkou najmä na oblasť pracovného práva a  BOZP. Pri svojej  práci sa venuje  aj  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy,  štátnu a verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, Centier poradenstva a prevencie (CPaP), zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu.

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s novelou zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

OBSAH SEMINÁRA

 1. Mlčanlivosť v rezorte školstva po novom
 2. Pracovná činnosť a práca nadčas pedagogického zamestnanca
 3. Kvalifikačné predpoklady
 4. Bezúhonnosť
 5. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov (školský digitálny koordinátor, majster odbornej výchovy, psycholog a školský špeciálny pedagóg, logopéd a školský logopéd …)
 6. Ustanovenia ku kariérovým stupňom
 7. Profesijný rozvoj, jeho financovanie
 8. Centrálny register
 9. Prerušenie výkonu pracovnej činnosti, odstupné …
 10. Školský podporný tím
 11. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
 12. Novela z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 13. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou vopred pracovný materiál, ktorého súčasťou budú novelizované právne predpisy, vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska na mesiac február 2022, čestné vyhlásenia v nadväznosti na bezúhonnosť, návrhy v nadväznosti na osobný príplatok a ďalšie

CENA:  45.- € za každého účastníka on-line semináru

V poplatku  sú  zahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi už pri zaslaní prihlášky na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com.

Z tejto adresy Vám príde aj faktúra, aj predfaktúra.  Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára.

Účastníkom seminára budú zaslané podklady k semináru po úhrade seminára dňa 26. 1. 2022 po skúške pripojenia.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE, pozor, na názov a údaje firmy!:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9009000000005114141605      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 50 341 286          DIČ: 2120284485                                                                                                  

Symboly:  variabilný : číslo faktúry konštantný: 0308,    

špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj pri čísle faktúry

Seminár sa bude konať on-line dňa 31. 1. 2022  o 9,00 hodine.  Skúšobné pripojenie, prezentácia a prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti dňa 26. 1.2021 od 7,45 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár  január - školy 2022“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 26. 1. 2022 od 7,45 hod. do 9,00 hodiny.

Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 21. 1. 2022 už nebude možné sa prihlásiť.

 _________________________________________________________________________________________

 PRIHLÁŠKA

(vypisuje sa len elektronicky – nie rukou!)

Názov organizácie:…………………………..................… , tel. číslo (mobil).......................................................................

Sídlo organizácie:…………………………..................……     e-mail:  ................................................. (nie s koncovkou .sk,

neprídu na ňu materiály)  IČO:  .................................,   DIČ:  .................................,  IČ DPH ..............................

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………...................

E – mail pre prihlásenie do teamu – virtuálnej seminárnej miestnosti:....................................................................

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Novela zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov“, ktorý sa uskutoční dňa  31. 1. 2022 on-line.

Účastnícky poplatok  je 45.- EUR   za každého  účastníka seminára

  

Dňa ……………………….                                                                                                               ………………………………………

                                                                                                                                   meno, priezvisko, funkcia objednávateľa        

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom najneskôr do 21. 1. 2022 do 12,00 hodiny pred termínom konania seminára – možnosť priameho   / online / prihlásenia  z  webstránkywww.bedlovicova.sk.

 Pripravujeme

V mesiaci február 2022 správne konanie pre všetky typy škôl (štátne, súkromné, cirkevné) po novom, s ohľadom na novelu zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ponúk seminárov v odpovedi na tento email napíšte NEZASIELAŤ, a vaša adresa bude okamžite vymazaná. Ďakujeme.

 Odporúčame sledovať semináre na uvedenej webstránke v časti aktuálne semináre.

 

S pozdravom JUDr. Bedlovičová

 

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria