Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Seminár "Novela školského zákona a novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov"

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 01 Banská Bystrica

              Mobil:  0915 / 063 959     e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

  Pozývame Vás  na odborný  seminár, ktorý  sa bude konať

dňa 20. 1. 2022 on - line

 

Novela zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  a novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,  účinná od 1. 1. 2022

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

JUDr. Bedlovičová je odborníčkou najmä na oblasť pracovného práva a  BOZP. Pri svojej  práci sa venuje  aj  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy,  Centrá poradenstva a prevencie, štátnu a verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.

Seminár je určený zriaďovateľom, riaditeľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení, Centier poradenstva a prevencie (CPaP), zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu.

Cieľom seminára je podrobné oboznámenie účastníkov seminára s novelami uvedených zákonov, potrebných  pre úspešné fungovanie školy v procese organizácie a výučby.

 OBSAH SEMINÁRA

 1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov najmä

 • regionálny úrad školskej správy (regionálny úrad) a jeho kompetencie podľa novely zákona
 • nové kompetencie riaditeľa základnej a strednej školy pri výkone štátnej správy v prvom stupni
 • obec a rozpis finančných prostriedkov pridelených a poskytnutých ministerstvom prostredníctvom regionálnych úradov
 • samosprávny kraj a jeho nové kompetencie pri zriaďovaní a zrušení materských škôl podľa siete
 • zverejňovanie výstupných inšpekčných materiálov na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie
 • združovanie škôl do jednej právnickej osoby – školský klaster
 • označovanie škôl alebo školských zariadení
 • rozhodovanie a odvolanie v školách po novom.

2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, najmä

 • zavedenie novej terminológie (žiak, národnostné školstvo, inkluzívne vzdelávanie)
 • štátny, školský a individuálny vzdelávací program
 • pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia
 • stupne jazykového vzdelania
 • počet žiakov v triede
 • rozhodnutie o prijatí žiaka prestupom
 • zdravotná spôsobilosť žiaka
 • formy organizácie výchovy a vzdelávania
 • hodnotenie žiaka a ukončenie štúdia
 • výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • sústava školských zariadení a systém poradenstva a prevencie
 • podpisy zákonných zástupcov neplnoletého žiaka na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

3. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Súčasťou seminára je diskusia k odprednášanej problematike a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

CENA:  45.- €, za každého účastníka on-line semináru.        

Účastníkom seminára budú zaslané podklady k semináru po úhrade seminára dňa 18. 1. 2022, po skúške pripojenia.

Bude zaslaný pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy,  vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska na mesiac február 2021 a ďalšie.

V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 6 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet spoločnosti. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi v prihláške na seminár na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com. Agentúra nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Pozor, na názov a údaje firmy!

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9009000000005114141605      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 50 341 286          DIČ: 2120284485                                                                                                  

Špecifický údaj:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj pri uvedení čísla faktúry ako variabilný symbol

Seminár sa bude konať on-line dňa 20. 1. 2022  o 9,00 hodine.  Prezentácia a skúšobné prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti prebehne dňa 18. 1.2022 od 7,45 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár január 2022“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 18. 1. 2022 od 7,45:00 hod. do 9,00 hodiny.

 Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 14.1. 2022 už nebude možné sa prihlásiť.

__________________________________________________________________________________________

 PRIHLÁŠKA

(vypisuje sa len elektronicky – nie rukou!)

Názov organizácie:…………………………..................… , tel. číslo (mobil)..................................................

Sídlo organizácie:…………………………................     e-mail:  ................................................. (nie s koncovkou .sk,

neprídu na ňu materiály)            IČO:  .................................,   DIČ:  ................................., 

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………...................

E – mail pre prihlásenie do teamu – virtuálnej seminárnej miestnosti:............................................................

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Novela školského zákona a novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov účinná od 1. 1. 2022“, ktorý sa uskutoční dňa  20. 1. 2022 on-line.

Účastnícky poplatok  je 45.- EUR   za každého  účastníka seminára

 

Dňa …………………                                                                                                     ………………………………………

                                                                                                                                   meno, priezvisko

                                                                                                                                 funkcia objednávateľa        

 

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom najneskôr do 14. 1. 2022 do 12,00 hodiny pred termínom konania seminára – možnosť priameho   / online / prihlásenia  z  webstránky: www.bedlovicova.sk.

  Pripravujeme

V mesiaci február 2022 správne konanie pre všetky typy škôl (štátne, súkromné, cirkevné) po novom, s ohľadom na novelu zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.  

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ponúk seminárov v odpovedi na tento email napíšte NEZASIELAŤ, a vaša adresa bude okamžite vymazaná. Ďakujeme.

Odporúčame sledovať semináre na uvedenej webstránke v časti aktuálne semináre.

S pozdravom JUDr. Bedlovičová

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria