Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Protispoločenská činnosť zamestnancov škôl a CPPPaP

JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica

  

Mobil:  0915 / 063 959,     e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

 

Pozývame Vás  na odborný  seminár, ktorý  sa bude konať dňa 26. 10. 2021 on - line

 

Protispoločenská činnosť zamestnancov škôl a CPPPaP

 Pozor !!! Povinnosť ovládať problematiku ak má škola, CPPPaP viac ako 5 zamestnancov !!!

 

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, CPPPaP, domovy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom (riaditeľom, zástupcom) a personalistom všetkých typov škôl (štátne, cirkevné, súkromné), školských zariadení a CPPPaP, ktoré majú viac ako 5 zamestnancov

 Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s tým čo sa považuje za protispoločenskú činnosť vo všetkých druhoch škôl a CPPPaP, jej postih a riešenie v podmienkach školstva.

 OBSAH SEMINÁRA

 Dňa 26. 10. 2021 (9,00 – cca 14,00 hod.)

  1. Právne predpisy upravujúce protispoločenskú činnosť
  2. Kriminalita a iná protispoločenská činnosť – prevencia kriminality, kriminalita v školstve, iná protispoločenská činnosť (napr. nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku, vrátane sociálno-patologických prejavov, nadmerné požívanie alkoholických nápojov, požívanie omamných a psychotropných látok, agresívne správanie, vandalizmus)
  3. Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti - zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (oznamovateľ, kvalifikované oznámenie, závažná protispoločenská činnosť)
  4. Zneužívanie právomoci pedagogického a odborného zamestnanca ako verejného činiteľa (formy a následky - prijímanie úplatku, nepriama korupcia)
  5. Poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti a jej zánik
  6. Vnútorný systém preverovania oznámení v školstve – vnútorný predpis školy, CPPPaP - Smernica o podávaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti pre zamestnávateľov školstva, ktorí majú viac ako 5 zamestnancov (vzor smernice bude súčasťou podkladov k semináru)
  7. Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby (lehota preverovania oznámenia, evidencia oznámení, mlčanlivosť)
  8. Diskriminácia a sociálno - patologické prejavy (vrátanie vnútorného predpisu)
  9. Porušenie pracovnej disciplíny a jej následky
  10. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou vopred pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzory vnútorných predpisov z odprednášanej  problematiky vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska na mesiac november 2021 a ďalšie.

CENA:  45.- € za každého účastníka on-line semináru

V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

 Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi už pri zaslaní prihlášky na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com. Z tejto adresy Vám príde aj faktúra, aj predfaktúra.  Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára.

Účastníkom seminára budú zaslané podklady k semináru po úhrade seminára dňa 22. 10. 2021 po skúške pripojenia.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly:  variabilný - číslo faktúry konštantný: 0308,    

špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj pri čísle faktúry

Seminár sa bude konať on-line dňa 26. 10. 2021  o 9,00 hodine.  Prezentácia a prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti bude dňa 22. 10.2021 od 7,45 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár október 2021“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 22. 10. 2021 od 7,45 hod. do 9,00 hodiny.

Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 20. 10. 2021 už nebude možné sa prihlásiť.

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria