Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Právne povinnosti vedúceho zamestnanca školstva v oblasti pracovnoprávnej, administratívnej a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po novele školských zákonov od 1.1. 2022

JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o., Kráľovohoľská 11, 974 01 Banská Bystrica

              

Mobil:  0915 / 063 959,        e-mail:   bedlovicova@gmail.com          www.bedlovicova.sk

 V časovom predstihu Vám pre veľký záujem  ponúkame opakovane možnosť prihlásiť sa na odborný seminár, ktorý  sa bude konať

v dňoch 7. a 8. 7. 2022 on - line

 

Právne povinnosti vedúceho zamestnanca školstva  v oblasti pracovnoprávnej, administratívnej a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po novele školských zákonov od 1.1. 2022

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, CPaP, domovy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom (riaditeľom, zástupcom) všetkých typov škôl (štátne, cirkevné, súkromné), školských zariadení a CPaP, so zohľadnením zmien v školstve v roku 2022. Je veľmi vhodný jednak pre nové vedenia škôl, školských zariadení a CPaP a tiež pre vedúcich zamestnancov, ktorí pôsobia už dlhšie vo vedúcich funkciách, na zopakovanie, čo je potrebné vykonať pred začiatkom nového školského roka

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov so základnými povinnosťami vedúcich zamestnancov škôl a CPaP, pre účely ich bezproblémovej riadiacej pôsobnosti.

OBSAH SEMINÁRA

Dňa 7. 7. 2022 (9,00 – cca 14,00 hod.)

 1. Povinnosti vedúcich zamestnancov školy a CPaP vo všeobecnosti (právne a ostatné predpisy)
 2. Preberací protokol pri zmene pozícií
 3. Virtuálna prehliadka školy (od vchodu do areálu, cez vstupnú halu, chodby, triedy, zborovne, kabinety, telocvičňu, dielňu ...)
 4. Organizačné usporiadanie zamestnávateľa
 5. Kolobeh pošty v škole, CPaP, jej rozdeľovanie a evidencia
 6. Registratúrne stredisko – archivácia spisov, žiadanky a ochrana spisov
 7. Vnútorné predpisy školy a CPaP, ich aktualizácia, oboznamovanie zamestnancov s nimi a ich kolobeh u zamestnávateľa.
 8. Spolupráca vedúcich zamestnancov školy a CPaP so zástupcami zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník), spôsob fungovania zamestnávateľov bez zástupcov zamestnancov
 9. Evidencia a vybavenie sťažností zamestnávateľom podľa zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a podľa § 13 Zákonníka práce – diskriminácia a prešetrovanie sociálno-patologických prejavov

 Dňa 8. 7. 2022 (9,00 – cca 14,00 hod.)

 Povinnosti vedúcich zamestnancov školy a CPaP v oblasti pracovnoprávnej

 1. Osobné spisov zamestnancov – ich obsah a kontrola
 2. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy po novelách zákonov od 1. 1. 2022 v nadväznosti na zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákonník práce
 3. Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru
 4. Porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 5. Evidencia pracovného času pedagogických a nepedagogických zamestnancov aj s ohľadom na COVID 19
 6. Osobné ohodnotenie a odmeny zamestnancov v nadväznosti na z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov po novele zákona od 1. 1. 2022
 7. Povinnosti vedúcich zamestnancov školy a CPaP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 8. Kontrola inšpektormi práce Inšpektorátu práce a sankcie za porušenie pracovnoprávnych, bezpečnostných predpisov a kolektívnych zmlúv

 Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou vopred pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzory vybratých vnútorných predpisov, vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska a ďalšie.

Zároveň bude zaslané faktúra.

CENA:  100.- € za každého účastníka dvoj dňového on-line semináru

V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra (len elektronickou formou), ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 6 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet spoločnosti. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi už v prihláške na seminár na e-mailovú adresu bedlovicova@gmail.com. Agentúra nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE, pozor, na názov a údaje firmy!:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9009000000005114141605      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 50 341 286          DIČ: 2120284485                                                                                                  

 Špecifický údaj:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj pri uvedení čísla faktúry ako variabilný symbol

 Seminár sa bude konať on-line v dňoch 7. a 8. 7. 2022  o 9,00 hodine. Prezentácia a prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti dňa 4. 7.2022 od 7,45 do 9,00 hodiny.

 Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná.

Už v prihláške uveďte Váš e – mail pre prihlásenie do virtuálnej miestnosti, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár júl 2022“, na e-mail bedlovicova@gmail.com. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 4. 7. 2022 od 7,45 hod. do 9,00 hodiny.

Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 1.7. 2022 už nebude možné sa prihlásiť.

 __________________________________________________________________________________________

 PRIHLÁŠKA
(vypisuje sa len elektronicky – nie rukou!)

Názov organizácie:…………………………..................… , tel. číslo (mobil).......................................................................

Sídlo organizácie:…………………………..................……     e-mail:  ................................................. (nie s koncovkou .sk,

neprídu na ňu materiály)  IČO:  .................................,   DIČ:  .................................,  IČ DPH ..............................

Mená prihlásených: ………………….................……………………………………………………………………………...................

E – mail pre prihlásenie do teamu – virtuálnej seminárnej miestnosti:....................................................................

Záväzne prihlasujeme uvedených zamestnancov na seminár „Právne povinnosti vedúceho zamestnanca školstva a CPaP “, ktorý sa uskutoční v dňoch  7. a 8. 7. 2022 on-line.

Účastnícky poplatok  je 100.- EUR   za každého  účastníka seminára

Dňa ……………………….                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   meno, priezvisko, funkcia objednávateľa        

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom najneskôr do 1. 7. 2022 do 11,00 hodiny pred termínom konania seminára – možnosť priameho   / online / prihlásenia  z  webstránky: www.bedlovicova.sk.

V prípade, že nemáte záujem o zasielanie ponúk seminárov v odpovedi na tento email napíšte NEZASIELAŤ, a vaša adresa bude okamžite vymazaná. Ďakujeme.

Odporúčame sledovať semináre na uvedenej webstránke v časti aktuálne semináre.

S pozdravom JUDr. Bedlovičová

 

 

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria