Efektívnosť, individuálny prístup

Cenník

Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

Služba Cena v €
Audit pracovnoprávnych vzťahov, audit vnútorných predpisov, konzultácie, personálny audit a prezentácia vnútorných predpisov v sídle zamestnáva/na dohodnutom mieste od 500
Spracovanie žiadosti na inštitúcie (štátne, verejné) bez príloh od 20
Spracovanie žiadosti na inštitúcie (štátne, verejné) s prílohami od 25
Konzultačné služby pre fyzické osoby (občanov)/ za každú aj začatú hodinu 20
Konzultačné služby pre fyzické osoby (občanov) vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) 22
Konzultačné služby pre fyzické osoby (podnikateľov)/ za každú aj začatú hodinu od 40
Konzultačné služby pre fyzické osoby (podnikateľov) vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) od 42
Konzultačné služby pre právnické osoby / za každú aj začatú hodinu 50
Konzultačné služby pre právnické osoby vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) 52
Konzultačné služby pre právnické osoby vo verejnom a štátnom sektore / za každú aj začatú hodinu 35
Konzultačné služby pre právnické osoby vo verejnom a štátnom sektore vybavené prostredníctvom dopravného podniku (pošta) 37
Audit (komplexné posúdenie) pracovnoprávnych vzťahov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) na základe predložených podkladov od 50/hod
Audit vo vnútorných predpisoch (podľa počtu vnútorných predpisov) 50 - 100
Vypracovanie evidencie pracovného času a  audit existujúcej od 20 resp. podľa rozsahu
Posúdenie pracovných úrazov, podľa zložitosti a posúdenia podkladov Cena dohodou
Posúdenie školských úrazov, podľa zložitosti a posúdenia podkladov 35 a viac
Vypracovanie štandardných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných v mimo pracovného pomeru 20 / kus
Vypracovanie štandardných náplní práce k pracovným zmluvám 20/kus
Konzultačná pomoc začínajúcim firmám v pracovnoprávnej oblasti, nelegálneho zamestnávania a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za hodinu od 40
Vypracovanie pracovného posudku zamestnanca 12
Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany práce – pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre zamestnávateľov Cena dohodou
Pomoc pri zastupovaní pred správnymi orgánmi (inšpekčné orgány), pri prerokovaní výsledku kontrol, vypracovaní stanovísk, vyjadrení a odvolaní v správ. konaní Cena dohodou

V prípade vycestovania sa do ceny započítavajú aj cestovné náhrady. V prípade hodinovej sadzby sa započítava aj začatá hodina. Za úkony v cenníku taxatívne neuvedené sa účtuje cena dohodou. V osobitných prípadoch sa vyhradzuje bezplatné poskytnutie služby. Pri poskytnutí elektronickej, písomnej služby, sa služba vykoná bezodkladne po úhrade služby. V prípadoch urgecie sa cena navýši od 20% nahor podľa potreby a obtiažnosti konzultácie. Urgenciou sa rozumie konzultačná činnosť a vypracovanie materiálov do 72 hodín, počas sviatkov a počas víkendov. 

Tvorba vnútorných (interných) a služobných predpisov

Služba Cena v €
Smernica – mzdový predpis podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/2019 Z.z. 40
Smernica o ustanoveniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu - COVID 19 25 Eur
Audit v sídle zamestnávateľa - kontrola oblasti BOZP, kontrola osobných spisov, evidencie pracovného času, sťažností, vnútorných predpisov a pod. 500 Eur
Poskytnutie konzultácií v oblasti pracovnoprávnej – špeciálne pre oblasť školstva, BOZP, školských, pracovných úrazov, nelegálneho zamestnávania a pod. 35 za každú aj započatú hodinu
Vnútorný predpis o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v zmysle zákona 351/2015 Z. z., Zákonníka práce a zákona o NZ od 25
Organizačný poriadok – podľa veľkosti zamestnávateľa – jeho organizačných štruktúr od 50
Pracovný poriadok – podľa veľkosti zamestnávateľa od 70
Aprobačný poriadok – podľa veľkosti zamestnávateľa od 30
Príkaz na tvorbu, používanie, distribúciu a evidenciu vnútorných predpisov zamestnávateľa od 30
Príkaz o sťažnostiach - rozšírená verzia so vzormi zápisníc, evidencie a ostatných dokladov od 40
Profesijný etický kódex od 25
Kolektívna zmluva od 25
Príkaz zamestnávateľa na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok od 30
Príkaz zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany majetku zamestnávateľa od 30
Príkaz na zákaz fajčenia v priestoroch a na všetkých pracoviskách od 25
Príkaz zamestnávateľa, ktorý upravuje zabezpečenie pitného režimu (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 25
Príkaz zamestnávateľa o kontrolnej činnosti + používanie pevných telefónov, mobilných telefónov a o kontrole zamestnancov prostredníctvom služobných mobilných telefónov od 40
Smernica o oznamovaní vzniku udalostí (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 30
Smernica zamestnávateľa, ktorá upravuje zabezpečenie, používanie a obsah lekárničiek (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 30
Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní pečiatok zamestnávateľa od 25
Smernica na využívane správneho konania v školstve od 30
Smernica na vybavovanie stránok, klientov, návštev kontrolných orgánov u zamestnávateľa od 25
Príkaz riaditeľa o kontrolnej činnosti v oblasti BOZP od 30
Príkaz štatutárneho orgánu o kontrolnej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov od 30
Dobrovoľníctvo a písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti od 20
Vnútorný predpis o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v zmysle zákona 351/2015 Z. z., Zákonníka práce a zákona o nele od 30
Príkaz na používanie kamerového systému u zamestnávateľa od 30
Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze od 30
Kódy príčin pracovných úrazov v zmysle vyhlášky č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze a príčin školských úrazov v zmysle Met od 40
Príkaz na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode infor od 35
Príkaz na výkon pracovných ciest zamestnancov, používanie služobných motorových vozidiel a používanie cestných motorových vozidiel s výnimkou vozidla zamestnávateľa pri pracovn& od 40
Smernica pre zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť od 25
Smernica pre komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viac ako 100 zamestnancov u zamestnávateľa) od 30
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program realizácie (nemusí byť u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov) (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri od 30
Pracovná zmluva pedagogických zamestnancov. od 20
Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov - duševní od 20
Pracovná zmluva nepedagogických zamestnancov - manuálni od 20
Náplň práce pedagogických zamestnancov od 20
Dohoda o vykonaní práce od 20
Dohoda o pracovnej činnosti od 20
Dohoda o brigádnickej práci študentov od 20
Informovaný súhlas na začiatku školského roka a počas školského roka od 20
Dohoda o spoločnom pracovisku (povinná zo zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ) od 25
Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca od 50
Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a ochrana pred sociálno-patologickými prejavmi od 30
Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca od 30
Vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia od 50
Vlastný zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochran od 50
Vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom (povinný predpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) od 50
Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov od 20
Smernica – mzdový predpis podľa Zákonníka práce (nie podľa z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorš& od 40
Dohoda o zmene pracovnej zmluvy od 20
Oznámenie čerpania dovolenky od 20
Dohoda o hmotnej zodpovednosti od 20
Evidencia pracovného času pedagogickí zamestnanci od 25
Evidencia pracovného času zamestnancov od 20
Evidencia opustenia pracoviska od 20
Evidencia uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 20
Informovaný súhlas na začiatku školského roka a počas školského roka od 20
Pracovný poriadok, Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca, Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie, Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pre prekážkach jeden celok od 150
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov u zamestnávateľa od 30
Ďalšie vnútorné predpisy podľa potreby zamestnávateľa Cena dohodou
Rokovací poriadok od 35 Eur

Pracovný poriadok pre potreby konkrétnej školy, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná,  s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov) + Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca + Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie/sociálno-patologické prejavy + Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca - ďalej v texte označovaný ako "Základ".  Základ (t. j. vnútorné predpisy v Základe) sa vypracováva pre školy a CPPPaP len ako jeden celok - od 150 Eur. 

Základ pre zriaďovateľa, obec, mesto, cirkev, právnická osoba (školy bez právnej subjektivity), spojené školy, cirkevné školy, školy s viacerými organizačnými jednotkami - Pracovný poriadok konkrétneho zriaďovateľa, v nadväznosti na vzorový, ale podrobnejší, s ohľadom na špecifiká školy (cirkevná, súkromná, materská, základná, stredná,  s právnou subjektivitou, bez právnej subjektivity, s odborovou organizáciou, zam. radou, zamestnaneckým dôverníkom, bez zástupcov zamestnancov)+ Príkaz o pracovnom čase a dovolenke zamestnanca + Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie a na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi so vzormi + Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca  - len ako jeden celok  od 180 EUR

V prípade, že má zamestnávateľ viacero organizačných zložiek základná sa cena zvyšuje.

Bežná lehota vypracovania vnútorného predpisu je v lehote  cca 45 až 75 pracovných  dní od prevzatia objednávky obsahujúcej štruktúru zamestnávateľa a mena a funkcie zástupcu zamestnancov (odborový orgán – predseda, zamestnanecká rada – vybratý člen, zamestnanecký dôverník) a mená, priezviská a funkcie vedúcich zamestnancov zamestnávateľa.

Cena sa zvyšuje pri požiadavke vypracovať vnútorný predpis v skrátenej lehote.

 V prípade predpisov BOZP aj meno a priezvisko zamestnanca pre bezpečnosť (ak u zamestnávateľa pôsobí) a meno a priezvisko bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika.

 

Mediácia

Služba Cena v €
Úvodná konzultácia, posúdenie prípadu/každá aj započatá hodina 35
Konzultácie, služby, administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie/každá aj započatá hodina 30
Vyhotovenie dohody, ktorá je výsledkom mediácie 50

Úkony súvisiace s mediáciou platné pre všetkých účastníkov mediačného konania

V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa bodov I. - III. cenníka.

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Služba Cena v €
Fyzické osoby – podnikatelia 50/hod.
Právnické osoby – podnikatelia 100/hod.

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Služba Cena v €
do 3 500,- € 100,- €/hodinu
nad 3 500.- € do 7 000,- € 10 % z hodnoty
nad 7 000,- € do 17 000,- € 7 % z hodnoty
Nad 17.000,- € Cena dohodou

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore

Mediácia v občianskych sporoch

Služba Cena v €
Nemajetkové občianske spory: fyzické osoby 30,- €/hodinu
Majetkové občianske spory: do 1700,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 50,- €/hodinu
Majetkové občianske spory: Nad 1700,- € 80,- €/hodinu

Susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory

Mediácia v štátnej a verejnej správe

Služba Cena v €
Nemajetkové a pracovnoprávne, služobné spory v štátnom sektore 35,- €/hodinu

(štátna správa, územná samospráva, školstvo, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy a služobné vzťahy v nej)

Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody. Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH.

Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania;

Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a je u mediátora jeho prílohou.

V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne;

Dohodnutá cena je odmenou mediátora a v tejto cene nie sú zahrnuté iné poplatky, ani iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.

Vo výnimočných prípadoch si mediátor vyhradzuje využiť dohodu o bezplatnom výkone mediácie.

Školenia

Konkrétne školenia pre zamestnancov zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov podľa výberu zamestnávateľa (ustanovenia Zákonníka práce, pracovnoprávnych predpisov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce – povinnosti zamestnávateľa voči Inšpektorátu práce, predchádzanie pracovným úrazom, predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu)    na všetkých úrovniach manažmentu zamestnávateľa , so záverečným zhodnotením úrovne pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa s odporučením zmien.

Od 30,- € na osobu v rozsahu cca 5 hodín – minimálny počet osôb 6, max. 30 osôb na adrese školiteľa.

 

Od 500,- € v prípade školenia u zamestnávateľa - ľubovoľný počet zamestnancov .

 

Špecializované školenia zamestnancov podľa ich profesionálneho zamerania (obchodné reťazce, priemysel,  lesy, školy, lekári, verejná a štátna správa a pod.)

 

 

Semináre a prednášky

Cena bude stanovená pre každý seminár osobitne.

O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria