Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru zamestanacov škôl a CPPPaP

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, CPPPaP, domovy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom (riaditeľom, zástupcom) a personalistom všetkých typov škôl (štátne, cirkevné, súkromné), školských zariadení a CPPPaP, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník ) 

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s podmienkami vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru so špecifikami pre všetky druhy škôl a CPPPaP, aj s ohľadom na zmenu Zákonníka práce v čase COVID.

OBSAH SEMINÁRA

Dňa 15. 12. 2020 (9,00 – cca 14,00 hod.)

 1. Predzmluvné vzťahy – výberové konanie škôl, školských zariadení a CPPPaP (štátne, cirkevné, súkromné) v nadväznosti na ustanovenia Zákonníka práce, zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 2. Pracovná zmluva pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, nepedagogických zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme – duševných zamestnancov škôl, školských zariadení a CPPPaP (štátne, cirkevné, súkromné) , zamestnaných podľa Zákonníka práce – manuálni zamestnanci škôl, školských zariadení a CPPPaP (štátne, cirkevné, súkromné)
 • jednak jej podstatné náležitosti aj s ohľadom na zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a
 • ostatné náležitosti v nadväznosti jednak na kolektívnu zmluvu, poprípade na Smernicu o mzde/plate, tam kde odborová organizácia nepôsobí   
 1. Zmena podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve (napr. aj dohoda na dobu určitú v čase COVID)
 2. Zástupcovia zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník) a pracovný pomer jeho vznik a ukončenie
 3. Skončenie pracovného pomeru – dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, s prihliadnutím na špecifiká pedagogických a odborných zamestnancov
 4. Nadbytočnosť, organizačné zmeny, porušenie pracovnej disciplíny, neuspokojivé pracovné výsledky
 5. Krok za krokom k výpovedi
 6. Odstupné, odchodné
 7. Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov – ich náležitosti a možnosť využitia u škôl, školských zariadení a CPPPaP (štátne, cirkevné, súkromné)   
 8. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou vopred pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzory pracovných zmlúv, vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska na mesiac január 2021 a ďalšie.

Zároveň bude zaslané faktúra.

CENA:  40.- € za každého účastníka on-line semináru

V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná faktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry. Ten účastník, ktorý bude potrebovať predfaktúru túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu exactor2019@gmail.com. Z tejto adresy Vám príde aj faktúra, aj predfaktúra.  Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly:  variabilný : 151220, resp. číslo faktúry konštantný: 0308,    

špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť   aj pri čísle faktúry

Seminár sa bude konať on-line dňa 15. 12. 2020  o 9,00 hodine.  Prezentácia a prihlásenie do virtuálnej seminárnej miestnosti dňa 15. 12.2020 od 8,00 do 9,00 hodiny.

Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná. Microsoft Teams si môžete stiahnuť do počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 14. 12. 2020 od 8:00 hod. Po zaplatení poplatku je potrebné, aby ste zaslali na e-mail bedlovicova@gmail.com mailovú adresu, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár 15.12.2020“.  Bližšie pokyny zašleme záujemcom v týždni pred skúšobným pripojením.

Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas, po dni 11.12. 2020 už nebude možné sa prihlásiť.

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria