Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Vznik pracovného pomeru zamestnancov Domova sociálnych služieb, pracovné cesty a osobné ohodnotenie zamestnancov a klientov a povinnosti zariadení voči Inšpektorátu práce BB

 LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre domovy, školy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

 Seminár je určený vedúcim zamestnancom Domova sociálnych služieb, Domova dôchodcov,  Domova seniorov a iných    obdobných inštitúcií (zariadenia), personalistom, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník). 

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s uzatváraním pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení, vysielaním zamestnancov  zariadení na pracovnú cestu v nadväznosti na zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a osobný príplatok zamestnancov v zmysle novely z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov.

 OBSAH SEMINÁRA

  1. Povinnosti zariadenia, ako zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony)
  2. Pracovná zmluva zamestnanca zariadenia – duševného, manuálneho v nadväznosti na ust. Zákonníka práce, z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Podstatné a ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy, Dohody o zmene pracovných podmienok (dohoda o zmene pracovnej zmluvy čiastočná a celková)
  3. Pracovné cesty zamestnancov zariadení – vysielanie zamestnancov, doklady súvisiace s vysielaním zamestnancov na pracovné cesty, pravidelné pracovisko zamestnanca, príkaz na pracovnú cestu pre viacerých zamestnancov, na viacero pracovných ciest zamestnanca,  podmienky používania cestných motorových vozidiel zamestnanca pri pracovných cestách konaných pre zamestnávateľa, pracovné cesty v mieste sídla zamestnávateľa. Účastníkom seminára bude poskytnutý vzorový príkaz štatutárneho zástupcu na pracovné cesty zamestnancov s prílohami. 
  4. Osobný príplatok – jeho priznanie, zníženie alebo odobratie v nadväznosti na novelu z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov. Účastníkom seminára budú poskytnuté vzory na priznanie a zníženie alebo odobratie osobného príplatku. Usmernenie pre neštátne zariadenia vo veci osobného ohodnotenia zamestnanca.
  5. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

Zúčastneným účastníkom bude poskytnutý e-mailovou   poštou pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzor pracovnej zmluvy pre zamestnanca zariadenia a ďalšie.

 CENA:  45.- EUR   - jeden účastník  / po 40.- € za jedného účastníka, dvaja účastníci a viac účastníkov

 V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  a občerstvenie.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

 Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná predfaktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry.

 Daňový doklad  - originál faktúry si prevezmú účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára, pri prezentácii je potrebné  preukázať sa potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku.

Platba v hotovosti sa nepreberá ! ! !

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly:  konštantný: 0308,     špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť  

Do poznámky je potrebné uviesť miesto a dátum konania seminára!                                                                                                                             

 Seminár sa bude konať dňa 17. 3. 2020  o 9,00 hodine na adrese UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, Banská Bystrica (oproti divadla je rektorát UMB a za ním je Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov). Od 8,15 do 9,00 hodiny prezentácia účastníkov seminára.

 Počet miest v školiacej miestnosti je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas.

 

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria