Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Vznik pracovného pomeru v nadväznosti na nový zák. č. 138/2019 Z.z., pracovné cesty a osobné ohodnotenie v práci zamestnancov školstva, CPPPaP KE

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

JUDr. Bedlovičová je odborníčkou najmä na oblasť pracovného práva a  BOZP. Pri svojej  práci sa venuje  aj  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.

 Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom (riaditeľom, zástupcom) všetkých typov škôl, školských zariadení a CPPPaP, zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník )

 Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s uzatváraním pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a CPPPaP v nadväznosti na zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, vysielaním na pracovnú cestu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a CPPPaP v nadväznosti na zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a osobný príplatok zamestnancov v zmysle novely z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov.

 OBSAH SEMINÁRA

  1. Povinnosti školy CPPPaP, ako zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony) ovládanie štátneho jazyka a jazyka národnostnej menšiny
  2. Pracovná zmluva nepedagogického zamestnanca – duševného, manuálneho, odborného a pedagogického zamestnanca v nadväznosti na ust. Zákonníka práce, z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, Podstatné a ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy, Dohody o zmene pracovných podmienok (dohoda o zmene pracovnej zmluvy čiastočná a celková)
  3. Pracovné cesty zamestnancov školstva a CPPPaP – vysielanie zamestnancov, informovaný súhlas, doklady súvisiace s vysielaním zamestnancov na pracovné cesty, pravidelné pracovisko zamestnanca, príkaz na pracovnú cestu pre viacerých zamestnancov, na viacero pracovných ciest zamestnanca, podmienky používania cestných motorových vozidiel zamestnanca pri pracovných cestách konaných pre zamestnávateľa, pracovné cesty v mieste sídla zamestnávateľa. Účastníkom seminára bude poskytnutý vzorový príkaz štatutárneho zástupcu na pracovné cesty zamestnancov s prílohami. 
  4. Osobný príplatok – jeho priznanie, zníženie alebo odobratie v nadväznosti na novelu z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov. Účastníkom seminára budú poskytnuté vzory na priznanie a zníženie alebo odobratie osobného príplatku.
  5. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

Zúčastneným účastníkom bude poskytnutý e-mailovou   poštou pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzor pracovnej zmluvy pre pedagogického a nepedagogického zamestnanca školy a ďalšie.

 CENA:  45.- EUR   - jeden účastník  / po 40.- € za jedného účastníka, dvaja účastníci a viac účastníkov

 V poplatku  sú  ezahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  a občerstvenie.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

 Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná predfaktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry.

 Daňový doklad  - originál faktúry si prevezmú účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára, pri prezentácii je potrebné  preukázať sa potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku.

Platba v hotovosti sa nepreberá ! ! !

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly:  konštantný: 0308,     špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť  

Do poznámky je potrebné uviesť miesto a dátum konania seminára!                                                                                                                               

 Seminár sa bude konať dňa 24. 3. 2020  o 9,00 hodine na adrese Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity). Prezentácia účastníkov seminára je od 8,00 hodiny do 9,00 hodiny.

 Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu mieru, 10 a 17 – zo Staničného námestia.     Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

 Počet miest v školiacej miestnosti je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas.

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria