Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Riadiace akty Domova dôchodcov, Domova sociálnych služieb, Domova seniorov a iných obdobných inštitúcií (zariadenia) so zameraním na oblasť pracovnoprávnych vzťahov Banská Bystrica

Riadiace akty Domova dôchodcov, Domova sociálnych služieb, Domova seniorov a iných obdobných inštitúcií (zariadenia) so zameraním na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a klientov a povinnosti zariadení voči Inšpektorátu práce

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka,  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre domovy, školy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

 Seminár je určený vedúcim zamestnancom Domova sociálnych služieb, Domova dôchodcov,  Domova seniorov a iných    obdobných inštitúcií (zariadenia), personalistom, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť,  bezpečnostno – technickým službám, bezpečnostným a autorizovaným bezpečnostným  technikom.

 Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov najmä s tvorbou, aktualizáciou a archiváciou vnútorných predpisov zariadení, so vznikom – zánikom pracovnoprávnych vzťahov, predchádzaniu nelegálneho zamestnávania a dobrovoľníckou činnosťou v zariadeniach, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci zamestnancov a klientov zariadení a povinnosťami zariadení voči Inšpektorátu práce.

 OBSAH SEMINÁRA

  1. Všetko, čo musí vedúci zamestnanec zariadenia vedieť o tvorbe, aktualizácii a archivácii vnútorných predpisov zariadenia. Povinné a nepovinné vnútorné predpisy pre všetky druhy zariadení (štátne, obecné, cirkevné, súkromné).
  2. Základné povinnosti zamestnanca a vedúceho zamestnanca v nadväznosti na ustanovenia Zákonníka práce, zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení neskorších predpisov s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov, klientov a návštevníkov zariadení. Všetky úkony zariadenia  pri vzniku pracovného  úrazu zamestnanca a úrazu klienta a návštevníka zariadenia.
  3. Vznik, zmena, zánik pracovnoprávneho vzťahu (pracovná zmluva jej podstatné a ďalšie náležitosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov), povinnosti zariadenia pri prijatí zamestnanca do pracovného pomeru porušenie pracovnej disciplíny, zástupcovia zamestnancov, osobné spisy zamestnancov.
  4. Evidencia pracovného času zamestnancov zariadenia (povinné evidencie podľa § 99 Zákonníka práce, spôsob vedenie evidencie pracovného času a prekážok v práci, práca nadčas v zariadení)
  5. Zák. č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov a poskytovanie dobrovoľníctva v zariadeniach.
  6. Pracovné cesty zamestnancov zariadení a klientov zariadení.
  7. Zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov  - povinnosti zariadení voči Inšpektorátu práce pri výkone inšpekcie práce a ukladanie pokút   Inšpektorátom práce.

Zúčastneným účastníkom bude poskytnutý e-mailovou   poštou pracovný materiál, ktorého súčasťou budú novelizované predpisy k 1. 12. 2019, najmä: Zákonník práce, z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, z. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov, zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Tvorba vnútorných predpisov, vrátane vzorov nasledujúcich vnútorných predpisov Organizačný poriadok, Smernica o oznamovaní vzniku udalostí, Príkaz riaditeľa Zariadenia, ktorý upravuje používanie pevných telefónov, mobilných telefónov a o kontrole zamestnancov prostredníctvom  služobných mobilných telefónov, Príkaz riaditeľa Zariadenia na zabezpečenie ochrany majetku  Zariadenia, Smernica riaditeľa Zariadenia, ktorá upravuje zabezpečenie, používanie a obsah lekárničiek, Príkaz riaditeľa Zariadenia, ktorý upravuje zabezpečenie pitného režimu, Príkaz riaditeľa Zariadenia na zákaz fajčenia v priestoroch a na všetkých pracoviskách Zariadenia..., pracovná zmluva )

 CENA:  45.- EUR   - jeden účastník  / 40.- € - dvaja účastníci a viac účastníkov za jedného účastníka  

 V poplatku  sú  zahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  a občerstvenie.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

 Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná predfaktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry.

 Daňový doklad  - faktúru si prevezmú účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára, pri prezentácii je potrebné  preukázať sa potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku.

Platba v hotovosti sa nepreberá.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly:  konštantný: 0308,     špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť  

Do poznámky je potrebné uviesť miesto a dátum konania seminára!                                                                                                                             

 Seminár sa bude konať dňa 20. 11. 2019  o 9,00 hodine na adrese UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, Banská Bystrica (oproti divadla je rektorát UMB a za ním je Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov). Od 8,15 do 9,00 hodiny prezentácia účastníkov seminára.

 Počet miest v školiacej miestnosti je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas.

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria