Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Pracovná zmluva, pracovný čas, dovolenky, prekážky v práci zamestnancov školstva, CPPPaP Žilina. Prihlasovanie ukončené

LEKTOR: JUDr. Danica  Bedlovičová

JUDr. Bedlovičová je odborníčkou najmä na oblasť pracovného práva a  BOZP. Pri svojej  práci sa venuje  aj  lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov  pre školy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.

 Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom všetkých typov škôl, školských zariadení a CPPPaP, zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník )

 Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov s uzatváraním pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl, vedením spisov, pracovným časom, dovolenkami a prekážkami v práci (návšteve lekára) pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, v súvislosti  novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch účinným od 1. septembra 2019, týkajúcim sa škôl, školských zariadení a CPPPaP.

 OBSAH SEMINÁRA 

  1. Predzmluvné vzťahy, vznik pracovného pomeru, odborného, pedagogického i nepedagogického zamestnanca školy, CPPPaP, voľné pracovné miesta
  2. Povinnosti školy CPPPaP, ako zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy (bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony) ovládanie štátneho jazyka a jazyka národnostnej menšiny
  3. Pracovná zmluva nepedagogického zamestnanca – duševného, manuálneho, odborného a pedagogického zamestnanca v nadväznosti na ust. Zákonníka práce, z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení zmeny č.  209/2019 Z.z., Podstatné a ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy, Dohody o zmene pracovných podmienok (dohoda o zmene pracovnej zmluvy čiastočná a celková)
  4. Osobný spis zamestnanca
  5. Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca (priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou), odborného a nepedagogického zamestnanca
  6. Dovolenka zamestnanca školy, CPPPaP, plán dovoleniek, určenie čerpania dovoleniek
  7. Prekážky v práci (napr. návšteva lekára) zamestnancov CPPPaP, nepedagogických a pedagogických zamestnancov školy v nadväznosti na zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení zmeny č. 209/2019 Z.z.
  8. Zástupcovia zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) v súvislosti s uzatvorením a ukončením pracovného pomeru
  9. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

Zúčastneným účastníkom bude poskytnutý e-mailovou   poštou pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzor pracovnej zmluvy pre pedagogického a nepedagogického zamestnanca školy a ďalšie.

 CENA:  45.- EUR   - jeden účastník  / 40.- € - dvaja účastníci a viac účastníkov za jedného účastníka  

 V poplatku  sú zahrnuté  organizačné náklady, materiál k problematike seminára  a občerstvenie.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

 Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná predfaktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní  pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry.

 Daňový doklad  - faktúru si prevezmú účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára, pri prezentácii je potrebné  preukázať sa potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku.

Platba v hotovosti sa nepreberá.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ  SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,            IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly:  konštantný: 0308,     špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť  

Do poznámky je potrebné uviesť miesto a dátum konania seminára!                                                                                                                             

 Seminár sa bude konať dňa 5. 12. 2019  o 9,00 hodine na adrese Domu Odborov Žilina – Antona Bernoláka 51, Žilina. Od 8,15 do 9,00 hodiny prezentácia účastníkov seminára.  

 Počet miest v školiacej miestnosti je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas.

Prihlasovanie ukončené!

O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria