Efektívnosť, individuálny prístup

« Návrat späť

Online seminár Škola, školské zariadenie a CPPPaP v čase COVID 19 PRIHLASOVANIE UKONČENÉ

LEKTOR: JUDr. Danica Bedlovičová

na Inšpektoráte práce Banská Bystrica 23 rokov pracovala ako špecialista v oblasti Zákonníka, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenia pracovných úrazov. V svojej súkromnej praxi sa venuje lektorskej činnosti, konzultáciám, mediáciám, tvorbe vnútorných predpisov pre domovy, školy, verejnú správu a pre podnikateľskú verejnosť.    

Seminár je určený zriaďovateľom, vedúcim zamestnancom (riaditeľom, zástupcom) všetkých typov škôl, školských zariadení a CPPPaP, zamestnancom vybavujúcim personálnu a ekonomickú agendu, zástupcom zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník )

 Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov so súčasnou legislatívou zameranou na COVID 19 v pôsobnosti škôl a CPPPaP.

 OBSAH SEMINÁRA

Povinnosti školy a CPPPaP ako zamestnávateľa v čase COVID 19 v oblasti pracovno-právnej a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 1. Terminológia núdzového stavu
 2. Paragraf 52 Zákonníka práce – domácka práca v čase COVID 19
 3. Pedagogickí zamestnanci v čase COVID 19 – práca v škole a práca doma (home – office), evidencia pracovného času v nadväznosti na ustanovenia zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce.
 4. Nepedagogickí zamestnanci (odborní zamestnanci) podľa zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v čase COVID 19, vedenie evidencie pracovného času.
 5. Nepedagogickí zamestnanci – duševní zamestnanci podľa zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ich špecifiká.
 6. Nepedagogickí zamestnanci – manuálni, remeselní – zamestnaní podľa Zákonníka práce a odmeňovaní podľa zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ich špecifiká.
 7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovná úrazovosť pri práci doma.
 8. Evidencia pracovného času zamestnancov pri práci doma v čase COVID 19.
 9. Čerpanie dovolenky a dôležité osobné prekážky v práci v čase COVID 19.
 10. Stravovanie zamestnancov v čase COVID 19.
 11. Zastavenie alebo obmedzenie činnosti školy, CPPPaP ako zamestnávateľa.
 12. Riešenie aktuálnych problémov účastníkov z odprednášanej oblasti a možnosť vzájomnej výmeny skúseností.

Zúčastneným účastníkom bude po zaplatení účastníckeho poplatku poskytnutý e-mailovou   poštou vopred pracovný materiál, ktorého súčasťou budú nové a novelizované právne predpisy, vzor Smernice pre podmienky mimoriadnej situácie, vzor evidencie pracovného času a opustenia pracoviska a ďalšie.

Zároveň bude zaslané prístupové heslo a faktúra.

 CENA: 40.- € za každého účastníka on-line semináru

 V poplatku sú ezahrnuté organizačné náklady, materiál k problematike seminára Poplatok je stanovený podľa zákona č. 18 /1996 Z.z. o cenách.

 Po prevzatí záväznej objednávky bude účastníkom seminára zaslaná predfaktúra, ktorú je účastník seminára povinný uhradiť do 5 pracovných dní pred začatím seminára pripísaním na účet agentúry.

 Agentúra nie je platcom DPH.

Poplatok sa hradí prostredníctvom Internetbankingu vopred najneskôr 5 pracovných dní pred konaním seminára.

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Poplatok je možné vrátiť len pri odhlásení sa zo seminára týždeň vopred. Ak sa účastník napriek prihláške nezúčastní a nebude vopred účastnícky poplatok uhradený, bude mu zaslaná faktúra a sprievodný materiál.

BANKOVÉ SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK12 0900 0000 0051 6196 8859      

BIC: GIBASKBX,           IČO: 52 587 657, DIČ: 2121074780

Symboly: variabilný : 261020, konštantný: 0308,     špecifický:   !!! IČO platcu – nevyhnutné vždy uviesť  

 Seminár sa bude konať on-line dňa 26. 10. 2020 o 8,30 hodine. Pokyny pre pripojenie:

Seminár sa bude konať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na registráciu: https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. Bez Vašej registrácie na Microsoft Teams nie je Vaša účasť na seminári technicky možná. Microsoft Teams si môžete stiahnuť počítača, mobilu alebo tabletu, uistite sa, že môžete vysielať zvuk, aby ste sa mohli pýtať otázky. Skúšobné pripojenie sa bude konať dňa 23. 10. 2020 o 9:00 hod. Po zaplatení poplatku je potrebné, aby ste zaslali na e-mail bedlovicova@gmail.com mailovú adresu, na ktorú ste sa v Microsoft Teams registrovali, aby sme Vás mohli zaradiť do vytvoreného tímu „Seminár 26.10.2020“. Bližšie pokyny zašleme záujemcom v týždni pred skúšobným pripojením.

 Počet miest on – line seminára je limitovaný, preto je vhodné prihlásiť sa včas.

prihláška na seminár
O násNaše službyPrávne predpisyAktuálna ponuka seminárovCenníkKontaktGaléria